Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

SALKturbo-motor draait op volle toeren

20.10.2023

In het begin van de legislatuur werd SALKturbo gelanceerd als de nieuwe economische toekomststrategie. Met de goedkeuring van vier nieuwe projecten door de taskforce  SALKturbo staat de teller vandaag op 76 SALKturbo-projecten, goed voor een investering van meer dan 206 miljoen euro.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De projectontwikkeling in het kader van SALKturbo is een continu proces. De focus blijft gericht op de transitie naar een competitieve economie met kansen voor innovatie en digitalisering, duurzaam ondernemerschap en jobs. Voor de financiering van deze projecten kan Limburg putten uit een exclusief omvangrijk budget van 152 miljoen euro van de Europese transitieregio. De taskforce heeft vandaag het licht op groen gezet om aan vier nieuwe projecten een Europese steun van 2,8 miljoen euro toe te kennen. Samen met de vorige goedkeuringsronde wordt nu al 35,2 miljoen vanuit EFRO in Limburg geïnvesteerd.”

Daar bovenop wordt er nog eens 580.000 euro Europese steun vrijgemaakt voor de aankoop en installatie van state-of-the-art-(onderzoeks)apparatuur om de innovatie in Limburg te versnellen.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns: “De Europese middelen zorgen opnieuw voor een investeringsvolume van bijna 7,8 miljoen euro en zijn een echte hefboom voor de Limburgse economische transitie. Om dit proces nog te versnellen maken we nog eens 21,6 miljoen vrij voor nieuwe investeringsprojecten rond innovatie, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit. Om de economische transitie te doen slagen, zijn er ook mensen en talent nodig. We lanceren daarom ook een projectoproep van 5 miljoen euro voor acties die de uitdagingen op de Limburgse arbeidsmarkt aanpakken.”

Vier goedgekeurde SALKturbo-projecten

Inclusie en people first-methode als hefboom voor economische groei van de Limburgse kmo’s: expertisehub personeel en arbeidsorganisatie Limburg

Partners: Hogeschool UCLL met KU Leuven, Acerta, CM, IDEWE, Umami Group, VDAB, VKW en POM Limburg als copromotor
Projectkost: 593.000 euro

De krapte op de arbeidsmarkt groeit jaar na jaar. Bedrijven doen er alles aan om medewerkers aan te trekken én te behouden. Inclusieve arbeidsorganisaties met structurele aandacht voor diversiteit, een organisatiestructuur en HR-cyclus die hierop afgestemd zijn, zijn broodnodig om menselijk kapitaal in de Limburgs kmo’s duurzaam te verankeren. In dit project worden Limburgse kmo’s aan de hand van real time data per subregio geadviseerd over de lokale context. Als de kmo bijvoorbeeld weet dat er in de eigen regio in verhouding weinig vrouwen aan het werk zijn, dan kan die daar gericht op inspelen. Parallel worden bestaande instrumenten en best practices verzameld bij arbeidsmarktactoren in Limburg, Vlaanderen en Nederland om een ‘people first’-methode te ontwikkelen die ingepast kan worden in het organisatiedesign van het bedrijf. Het doel is om hiermee minstens 70 kmo’s een redesigntraject te laten doorlopen.

Application Center Circular Construction  AC³

Promotor: UHasselt
Projectkost: 4.180.000 euro

Het Application Center Circular Construction (AC³) vormt de kernonderzoeksinfrastructuur van de te bouwen Bouwcampus 2.0. Dit onderzoekscentrum zal unieke onderzoeksapparatuur huisvesten waarmee circulaire bouwmaterialen en -systemen versneld ontwikkeld en getest zullen worden.

Bedrijven, onderzoekers en studenten kunnen er terecht om te experimenteren met circulaire bouwoplossingen zoals bouwmaterialen vervaardigd uit reststromen, bio-gebaseerde bouwmaterialen en demontabele bouwsystemen. Het centrum zal meerdere complementaire onderzoekslabo’s bevatten, waaronder een labo voor de productie van circulaire bouwmaterialen, een labo voor karakteristiektesten en een labo met grootschalige klimaatkamers waarin volledige bouwsystemen blootgesteld kunnen worden aan  versnelde temperatuurs- en vochtcycli.Op die manier kunnen onder meer de mechanische eigenschappen en levensduur van nieuwe, circulaire bouwconcepten versneld in kaart gebracht worden.

Het AC³ brengt hiermee bedrijven, onderzoekers en studenten samen om de kennis- en  vertrouwensbasis van nieuwe, circulaire materialen en bouwconcepten te vergroten.

E-transitiespace

Partners: UCLL, Embuild, EnergyVille, Bouwunie Limburg en DUBO Limburg
Projectkost: 747.000 euro

De E-transitiespace wordt een dynamisch doe- en democentrum rond energie voor producenten, distribiteurs, professionals, studenten en de bouwsector. De versnelling van de noodzakelijke informatie- en kennisoverdracht zal bijdragen tot duurzaamheid en het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het professionele werkveld van installateurs, techniekers en hun medewerkers. De technologische graduaats- en bacheloropleidingen van UCLL zal van hieruit werken aan het optimaliseren van energieopwekking door duurzame energiebronnen en de onderlinge combinatie ervan en focussen op  kant- en klare systemen en Smart Home oplossingen en de implementatie ervan.

Tot slot wordt er in de E-transitiespace ook plaats voorzien voor een Innovation Corner. Hier worden state-of-the-art technologieën en ontwikkelingen die aan de rand van een doorbraak staan gedemonstreerd en getoond.

Integraal Digitaal

Partners: POM Limburg, ACV en PXL
Projectkost: 857.000 euro

Digitalisering is een belangrijke hefboom voor economische groei en competitiviteit. De digitale vaardigheidskloof bij werknemers is vaak nog groot om toegang te hebben tot infobronnen, leerplatformen en tools die nodig zijn om hun werk efficiënt uit te voeren. Dit project zet vanuit de economische invalshoek in op het ontwikkelen & testen van een methodiek voor een integrale bedrijfsbenadering, het stimuleren van een positieve mindset bij werknemers en het verlagen van drempels voor werknemers om digitalisering te omarmen. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de syndicaal afgevaardigden die opgeleid worden tot digi-ambassadeurs.

Daarmee wil Integraal Digitaal de digitale vaardigheden van 10.000 werknemers aanscherpen en hun zelfredzaamheid verhogen. Ook zal het project tools o.a. toegankelijke audiovisuele inleidingen in digitale toepassingen (ondertiteld in meerdere talen) ontwikkelen die op de werkvloer en binnen de loopbaan ingezet kunnen worden.

2de EFRO-oproep: 4 goedgekeurde projecten

Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Ook Vlaanderen zet in op de klimaattransitie met het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Krachtdadig engageren de lokale besturen zich om energie te besparen, broeikasgassen te verlagen en warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken. De digitale technologie helpt hen daarbij een handje. Een mooi voorbeeld van de symbiose tussen digitalisering en duurzaamheid is het project ‘Open Klimaat Loket’ van MyCSN. Zij ontvangen meer dan 1,2 miljoen euro Europese steun vanuit het Vlaamse EFRO-programma om de bomen en verhardingen in de regio Limburg Digitaal in kaart te brengen. Deze 3D info wordt verzameld op een gebruiksvriendelijk online platform dat vrij toegankelijk is voor burgers, ondernemingen en onderzoeksinstellingen.  Dit nieuwe platform zal heel wat info bieden over o.a. de CO2- uitstoot.  Voor de realisatie werkt MyCSN nauw samen met PXL Bio Research. Op deze manier kunnen lokale besturen de inspanningen die ze leveren in het kader de lokale energie en klimaatplannen nauwgezet monitoren.

Binnen de provincie Limburg is de Uhasselt een belangrijke motor voor innovatie.  Met het project ‘XR Huis: extended Reality huis’ wil ze Limburgse ondernemers mee in dit bad trekken.  Het XR Huis ontvangt daar voor 245.000 euro EFRO-middelen. Extended Reality (XR) oplossingen zijn van steeds grotere waarde binnen diverse activiteiten en processen in het bedrijfsleven. Deze technieken ontwikkelen zich in snel tempo en worden stilaan een onmisbaar deel van de innovatie- en concurrentiekracht. Het is dan ook van groot belang dat bedrijven, specifiek kmo’s, vertrouwd raken met de voordelen van XR-technologie en begeleid worden bij de ontwikkeling en toepassing ervan in hun activiteiten. De Universiteit Hasselt vervult vandaag de dag al heel wat onderzoek naar nieuwe XR-toepassingen en zij zijn dan ook enorm geschikt om ondernemers de vele mogelijkheden te tonen die XR voor hun bedrijf kan spelen. Hiervoor zal het Expertise Centrum Digitale Media (EDM) van UHasselt Campus Diepenbeek allerlei nieuwe apparatuur aankopen die later ondergebracht zullen worden in het XR-huis, het nog te bouwen demonstratie-en belevingscentrum voor XR-innovaties.

Met de ‘Innovatieve proeftuin MIA in actie’ wil de Universiteit Hasselt bijdragen aan de Limburgse mobiliteitstransitie en ontvangt daarvoor 575.000 euro Europese steun. Het mobiliteitssysteem in Limburg kampt met heel wat uitdagingen. Er werden al belangrijke inspanningen geleverd om het mobiliteitssysteem in Limburg te verduurzamen, bv. via aanleg van kwalitatieve fietsvoorzieningen, conflictvrije kruispunten, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (Spartacus), uitbouw van een netwerk van multimodale Hoppinpunten als onderdeel van een regionaal vervoersplan, en de ontsluiting via de Limburgse Noord-Zuid as. Deze investeringen in infrastructuur moeten een modal shift tot stand brengen en bijdragen tot een duurzamer en veiliger mobiliteitssysteem. Echter, nieuwe digitale technieken en procesinnovaties kunnen ervoor zorgen dat dit transitieproces versneld wordt en een hefboomeffect krijgt via allerlei nieuwe innovaties in ‘soft infrastructure’. Met het EFRO project ‘Innovatieve Proeftuin MIA in Actie’ bouwt UHasselt verder op de ingeslagen weg en ontwikkelt ze een ondersteunend, gestructureerd platform voor het verbeteren van de mobiliteit en het uittesten van innovatieve concepten i.f.v. een mobiliteitstransitie in Limburg. Hierbij worden diverse digitale innovaties omtrent mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuurwerken getest. Het voordeel van de proeftuin is dat verschillende oplossingen in een snellere tijdspanne kunnen uitgewerkt worden, en dat producten en technieken concreet kunnen toegepast worden om blijvend innovatief uit de hoek te komen. Als locaties voor de proeftuin worden 3 gebieden geselecteerd waar innovatieve digitale oplossingen ontwikkeld worden, met name de ‘real-life’ omgeving ter hoogte van Bouwcampus in campus Diepenbeek, Mobicon in Hasselt (netwerk van Hoppinpunten met deelmobiliteit) en de geplande spitsstrook op de E313 tussen Lummen en complex Hasselt-West in de rijrichting naar Hasselt.

De Genkse Thor-site is de voorbije jaren uitgegroeid als één van de hotspots voor duurzame innovatie in Vlaanderen. Momenteel bestaat het Open Thor living lab uit verschillende deelprojecten, zoals Thoreaq en ConstrucThor, waarin testinfrastructuur gerealiseerd wordt in een volledig gecontroleerde labo-setting. Daarnaast wordt in het oPEN Lab project met 14 Vlaamse partners een residentieel living lab geïmplementeerd: een real-life testomgeving van 33 woningen gelegen in de naburige tuinwijk Waterschei en sociale woonwijk Nieuw Texas. Met ruim 820.000 euro steun van EFRO Vlaanderen breidt VITO het Living Lab verder uit met het SmarThor platform, waar de data van projecten zoals oPEN Lab en Thoreaq verzameld wordt. Zo krijgen bedrijven toegang tot waardevolle datasets en testinfrastructuur. Naast bedrijven zijn ook burgers betrokken als testgezinnen en wordt er actief ingezet op communicatie en bevragingen. De data en experimenten geven ook overheden beter zicht op welke oplossingen veelbelovend zijn en de transitie van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem helpen versnellen op een kosteneffectieve manier. Met de uitbouw van het Open Thor living lab en de bijbehorende digitale basisinfrastructuur SmarThor wil VITO  een maatschappelijke rol opnemen om de Vlaamse industrie een vlottere toegang tot internationale innovatie en samenwerking te geven.

Vijf projecten met stat-of-the-art-(onderzoeks)apparatuur

 

Project Promotor Opzet Totale kost EFRO
Hybride klasinfrastructuur SyntraPXL Nieuwe infrastructuur die aangepast is aan hybride werken en leren voor Limburgse Syntra campussen. 450.000,00 € 180.000,00
State of the art batterij emulator voor het testen van elektrische aandrijflijnen’ Flanders’ Make Aankoop van batterij emulator voor het testen en valideren van de volgende generatie van hoogspanningsbatterijen, vermogenselektronica en elektromotoren 559.848,00 € 219.939,20
Gasdoorlaatbaarheid UHasselt Aankoop 2 MOCON-modules voor het meten van gasdoorlaatbaarheid van materialen. 190.000,00 € 95.000,00
NGSxpress UHasselt Aankoop geautomatiseerde robot en een long read sequencer, om diverse nieuwe en bestaande DNA-analyses en applicaties verder te ontwikkelen en uit te breiden. 81.192,00 € 40.596,00
x-stralen fluorescentie voor circulaire materiaalchemie UHasselt Investering in x-stralen fluorescentie technologie ter ondersteuning van de circulaire transitie naar bio-gebaseerde basischemicaliën en de inzet van kunststof recyclaat. 85.850,00 € 42.925,00
© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.