PRIVACYVERKLARING

Versie d.d. 03/01/2023, lees de versiegeschiedenis om te zien wat er recent werd gewijzigd.

Wij hechten groot belang aan uw vertrouwen in POM Limburg. Uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacyverklaring (hierna genoemd de “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van (i) onze website www.pomlimburg.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle relaties tussen POM Limburg en haar contactpersonen en partners. Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die POM Limburg verzamelt, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe u daaromtrent contact met ons kan opnemen.

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”) en (iii) andere toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Het (i) bezoeken van de Website, het (ii) invullen van het contactformulier, het (iii) voeren van enige communicatie met POM Limburg, het (iv) beroep doen op de diensten van POM Limburg, (v) het inschrijven voor webinars of evenementen, (vi) het downloaden van e-books of magazines, en het (vii) inschrijven op de nieuwsbrief van POM Limburg impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van de mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop POM Limburg uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacyverklaring te lezen in samenhang met de versiegeschiedenis van POM Limburg. In de versiegeschiedenis kan u lezen wat er in ons privacy beleid gewijzigd is ten opzichte van de vorige versie van onze Privacyverklaring. Voorts kan u in de cookie policy lezen welke cookies de Website plaatst.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u via deze Website verstrekt, worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, ook gekend als “POM Limburg”, een overheid van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, (de “verwerkingsverantwoordelijke”), met zetel te Corda Campus, gebouw 6B, Kempische Steenweg 303/bus 101, 3500 Hasselt, België. De contactgegevens van POM Limburg zijn opgenomen in titel 12. Hierna wordt naar de verwerkingsverantwoordelijke verder verwezen door middel van “POM Limburg” of “wij/we”.

2. Hoe verzamelt POM Limburg uw persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verzameld zoals uiteengezet in titel 4, meer bepaald bij of in het kader van o.a.:

 • Het bezoeken van de Website en het invullen van formulieren op de Website (zoals bijv. het contactformulier);
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief van POM Limburg en/of enige online communicatie via de Website of anderszins;
 • Het deelnemen aan webinars en/of evenementen;
 • Het bezoek van de kantoren van POM Limburg;
 • De aanvraag tot en het verlenen van advies door POM Limburg;
 • De uitvoering van het socio-economisch programma van de provincie Limburg ;

De door POM Limburg verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt (dit door de mededeling ervan of door toestemming).

3. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Elke verwerking vindt plaats op basis van één van onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval en zoals gespecifieerd in titel 4:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met POM Limburg of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen die op POM Limburg rusten;
 • De verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van een taak van algemeen belang die aan POM Limburg is toevertrouwd:
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van POM Limburg of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent):
  • Versturen van onze nieuwsbrief naar actieve klanten / partners
  • Gebruik van strikt essentiële cookies op de Website (voor meer informatie, zie cookie policy);
  • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via het contactformulier op de Website).

In het geval dat het gerechtvaardigd belang van POM Limburg de rechtsgrond voor de verwerking is, zoals aangegeven in de tabellen onder titel 4, zal POM Limburg altijd:

 • de noodzaak van de verwerkingsactiviteit beoordelen in relatie tot het doel van de verwerking (evenredigheidstoets); en
 • beoordelen of u, de betrokkene, redelijkerwijs kon verwachten dat de specifieke verwerking zou plaatsvinden, zodat wij de mogelijke gevolgen van de verwerkingsactiviteit voor uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen inschatten.

POM Limburg streeft er dan ook altijd naar om de impact op uw fundamentele rechten en vrijheden zo veel mogelijk te beperken. Wij kunnen u garanderen dat wij uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang zullen verwerken wanneer wij er absoluut zeker van zijn dat er een evenwicht kan worden gevonden tussen uw rechten en vrijheden en onze belangen. Indien geen evenwicht kan worden gegarandeerd, zal POM Limburg:

 • uw persoonsgegevens in die specifieke situatie (voor dat specifieke doel) niet langer verwerken; of
 • waar mogelijk beroep doen op een andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. toestemming).

4. Voor welke doeleinden verwerkt POM Limburg persoonsgegevens?

A. Algemeen

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bijv. om u in te schrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

B. Gegevensverwerkingen in het kader van de Website

WIJZE VAN VERZAMELING PERSOONS-
GEGEVENS
DOELEINDEN RECHTSGROND BEWAAR-TERMIJN
Invullen contactformulier Voornaam, achternaam, emailadres, bedrijf, telefoonnummer, vrijwillig verstrekte persoonsgegevens Beantwoorden van uw vragen Expliciete toestemming Totdat u tevreden bent met het antwoord op uw vraag + 1 jaar voor eventuele opvolging
Cookies op de Website (*) Zie cookie policy Uw surfervaring optimaliseren, personaliseren en inzicht verkrijgen in uw gebruik van onze Website. Niet-essentiële cookies: expliciete toestemming

 

Strikt essentiële cookies: gerechtvaardigd belang

Afhankelijk van type cookie. Sessie cookies worden onmiddellijk gewist na de browsersessie, andere cookies worden steeds gedurende een bepaalde, proportionele termijn geplaatst
Inschrijven voor de nieuwsbrief Emailadres, sector U, op uw verzoek, op de hoogte houden van onze werking / activiteiten Expliciete toestemming

 

Totdat u uw toestemming intrekt (mogelijk via ‘uitschrijf-link’ onderaan nieuwsbrief)

 

Inschrijven voor POMblad Voornaam, achternaam, bedrijf, functie, telefoonnummer, emailadres, straat, huisnummer, gemeente, postcode U, op uw verzoek, het POMblad bezorgen Expliciete toestemming Totdat u uw toestemming intrekt

 

(mogelijk via een mail naar info@pomlimburg.be)

Inschrijven voor events Voornaam, achternaam, bedrijf, functie, mailadres, telefoonnummer, vrijwillig verstrekte persoonsgegevens. Inschrijvingen voor onze events beheren (bevestigen, communiceren, opvolgen, …) Expliciete toestemming Tot 1 jaar na het evenement
Verwerkingsactiviteiten via andere websites waarvoor POM verwerkingsverantwoordelijke is O.a. cookies, vrijwillig verstrekte contactgegevens,… POM beheert projecten waarvoor soms een eigen website bestaat. Zie policy’ s daar. Meestal expliciete toestemming of gerechtvaardigd belang. Afhankelijk van type persoonsgegeven.

(*) Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we naar onze cookie policy, beschikbaar op onze Website.

POM Limburg verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal POM Limburg, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website en de werking van de Website te optimaliseren.

C. Overige gegevensverwerkingen van POM Limburg

WIJZE VAN VERZAMELING PERSOONS-
GEGEVENS
DOELEINDEN RECHTSGROND BEWAARTERMIJN
Communicatie met (toekomstige) partners Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de contactpersoon Correspondentie via telefoon of email al dan niet om vragen te beantwoorden Uitvoering van uw overeenkomst met POM Limburg of om op uw vraag/verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst te antwoorden Zolang u een zakelijke relatie heeft met POM Limburg + 1 jaar na het beëindigen daarvan

1 jaar indien er geen relatie tot stand is gekomen

Behandeling van uw dossier / Algemene dienstverlening Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de contactpersoon POM Limburg is een overheidsinstantie en verstrekt verschillende diensten van algemeen belang aan ondernemingen, werknemers, lokale besturen, kennisinstellingen en het middenveld

 

Taak van algemeen belang / Expliciete toestemming Zolang het dossier loopt + 1 jaar na het einde er van
Versturen nieuwsbrief Emailadres Via het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of via een andere vorm van online communicatie brengt POM Limburg u op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking Gerechtvaardigd belang voor actieve klanten/partners

Expliciete toestemming voor niet-klanten/partners

Zolang u zich niet heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief
Facturatie Naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer contactpersoon, onderneming, adres Facturatie Uitvoering van uw overeenkomst met POM Limburg 7 jaar (= de wettelijke minimum bewaartermijn)
Sollicitaties Naam, voornaam, telefoon/gsm-nummer, emailadres, postcode, CV, motivatiebrief, overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens Selectie en werving van potentiële nieuwe werknemers.

Enkel de gegevens van de geslaagde kandidaten worden bewaard. Dit is eveneens de duur dat een wervingsreserve kan worden ingezet.
Gegevens van niet geslaagde kandidaten worden onmiddellijk verwijderd.

Indien gewenst kan u ons uitgebreid privacybeleid voor sollicitanten opvragen via info@pomlimburg.be.

Expliciete toestemming 1 jaar na de sollicitatie

 

Foto -en beeldmateriaal Foto’s, audiovisuele beelden Bij gelegenheden/activiteiten kan POM Limburg beeldmateriaal maken, zoals foto’s en films. Deze foto’s en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden om onze werking meer bekend te maken.

Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van eigen promotie om onze werking meer bekend te maken.

Algemene sfeerfoto’s: Gerechtvaardigd belang

 

Foto’s met duidelijk identificeerbare individuen: Expliciete toestemming

 

Totdat u uw toestemming intrekt of bezwaar aantekent (ingeval van gerechtvaardigd belang)
Events Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de contactpersoon, bedrijf/organisatie POM Limburg organiseert regelmatig events zoals overleggen, studiedagen, infosessies, netwerkevents en beurzen..

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in dit kader om u uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via uw e-mailadres maar mogelijk ook schriftelijk.

Expliciete toestemming / Gerechtvaardigd belang Tot 1 jaar na het evenement
Projecten Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de contactpersoon, bedrijf/organisatie POM Limburg is partner in tal van (Europese) projecten waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de projectpartners. POM Limburg levert alle redelijke inspanningen om te garanderen dat uw gegevens conform de Privacy Wetgeving werden verkregen en worden verwerkt.

 

Uitvoering van uw overeenkomst met POM Limburg Tot 1 jaar na afloop van het project

5. Aan wie geeft POM Limburg uw persoonsgegevens door?

POM Limburg zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijk doorgegeven worden aan andere overheidsinstanties, projectpartners en externe IT-providers.

Indien het noodzakelijk is dat POM Limburg in dit kader uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Als regionale overheidsinstelling geeft POM Limburg uw persoonsgegevens mogelijk door aan Federale en Vlaamse overheidsinstanties of aan lokale besturen ingeval wij hiertoe verplicht zijn (o.a. voor subsidieprojecten). POM Limburg is tevens partner in tal van Europese projecten waarbij uw persoonsgegevens mogelijks kunnen worden gedeeld met de projectpartners. Aangezien zij ook tot de Europese Unie behoren zullen zij eveneens de AVG toepassen.

Het is evenwel mogelijk dat POM Limburg uw persoonsgegevens doorgeeft aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer POM Limburg hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van POM Limburg.

In alle overige gevallen zal POM Limburg uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij (i) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een overeenkomst hebben afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

6. Geeft POM Limburg uw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte?

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een bestemmeling, gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en wanneer wij vaststellen dat het in dat land geboden beschermingsniveau t.a.v. uw persoonsgegevens niet evenwaardig is aan het beschermingsniveau geboden binnen de EER, dan zullen wij passende maatregelen nemen om tot een gelijkwaardig beschermingsniveau te komen. Deze maatregelen kunnen o.a. bestaan uit:

(i) het afsluiten van een overeenkomst met de bestemmeling waarin contractuele waarborgen worden opgenomen, ter bescherming van uw persoonsgegevens (zogenaamde “standaard contractuele clausules”); ofwel
(ii) het voorzien van andere passende waarborgen door middel van enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

7. Hoe lang bewaart POM Limburg uw persoonsgegevens?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart POM Limburg uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring onder titel 4.

8. Welke rechten heeft u en hoe kan u ze uitoefenen?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens:
  U heeft steeds recht op toegang tot en inzage van uw persoonsgegeven die door POM Limburg worden verwerkt. Indien u hierom verzoekt, zal de POM Limburg u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken;
 • Recht op correctie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens:
  U heeft steeds het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten rechtzetten;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens;
  In bepaalde gevallen heeft u het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is bijv. het geval wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden, wanneer uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden of wanneer u uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens intrekt en wij de verdere verwerking niet geldig op een andere rechtsgrond kunnen baseren,… POM Limburg wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten mogelijk niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:
  U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien:

  • U de juistheid van uw gegevens betwist gedurende een periode die POM Limburg in staat stelt om de juistheid te controleren;
  • De verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;
  • POM Limburg uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • U bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die door POM Limburg zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat u deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:
  • U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
  • POM Limburg staakt onmiddellijk de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien er redelijke twijfel omtrent uw identiteit bestaat en deze niet op een andere wijze kan worden achterhaald, dan heeft POM Limburg het recht om de voorzijde van uw identiteitskaart  ter identificatie op te vragen, alvorens uw vraag of verzoek te beantwoorden. POM Limburg erkent echter uitdrukkelijk dat het niet systematisch uw identiteitskaart in dit kader zal opvragen en dat het dit bewijs enkel gebruikt om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden. Van zodra beiden partijen tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zal POM Limburg het bewijs vernietigen.

Ingeval wij de voorzijde van uw identiteitskaart opvragen, verzoeken wij u om steeds uw foto af te dekken. Op die manier verwerken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk zijn voor de identificatie.

U kan bovenstaande rechten in principe kosteloos uitoefenen door contact met ons op te nemen, behalve wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (zoals o.m. het geval is bij een herhaaldelijk identiek verzoek). De contactgegevens van POM Limburg zijn opgenomen in titel 12.

Indien en voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, kan POM Limburg uw contactgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. Wilt u geen nieuwsbrieven, informatie of uitnodiging over/van POM Limburg meer ontvangen, dan kan u contact met ons opnemen of dan kan u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van POM Limburg.

9. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

POM Limburg verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

POM Limburg zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite en in de cloud met datacenters in de EU.

10. Update Privacyverklaring

POM Limburg is gerechtigd om deze Privacyverklaring op enig moment te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De meest recente versie van de Privacyverklaring is steeds beschikbaar op de Website. Elke update en overeenkomstig het moment van wijziging zal worden toegelicht en weergegeven in de versiegeschiedenis van de Privacyverklaring, te consulteren via volgende link. Wanneer de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken op een wezenlijke manier wijzigt dan zullen wij redelijke inspanningen leveren om u hiervan op de hoogte brengen.

11. Verwijzingen naar andere websites

Deze Website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die, bewust of via cookies of andere technologieën, informatie over u zou kunnen verzamelen. POM Limburg draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze websites of internetbronnen van derden, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

12. Contacteer POM Limburg

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop POM Limburg uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, of indien u uw rechten, vermeld in titel 8, wenst uit te oefenen,  dan kan u contact met ons opnemen:

 • Via e-mail: privacy@pomlimburg.be
 • Via de post: POM Limburg, Corda Campus, gebouw 6B, Kempische Steenweg 303/bus 101, 3500 Hasselt.

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop POM Limburg uw vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop POM Limburg uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) uw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) uw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de Privacy Wetgeving.

De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
Telefoon: +32 (0)2/ 274 48 00      / +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.