Cijfer in de kijker

Hoogtechnologische sector goed voor 6% van de Limburgse jobs

Hoogtechnologische sectoren dragen steeds meer bij aan de economische groei van Limburg. Door hun innovatieve karakter creëren deze sectoren vaak meer toegevoegde waarde en een hogere productiviteit. Zo realiseerde één werknemer in de Limburgse hoogtechnologische sector in 2021 doorgaans bijna 135.000 euro bruto toegevoegde waarde. Dat is 44% meer dan het algemene gemiddelde. Sterke hoogtechnologische sectoren zijn dus een belangrijke stimulans voor de economische groei van een regio. Limburg wil hierin dan ook een versnelling hoger schakelen, onder andere met de campusontwikkelingen, het aantrekken van kennisgedreven sectoren (bv. binnen de gezondheidszorg) en het binnenhalen van de Einsteintelescoop.

Hoogtechnologische sectoren… What’s in a name?

De hoogtechnologische sectoren worden volgens een Europese definitie ingedeeld in 3 subcategorieën: de hoogtechnologische industrie, de medium hoogtechnologische industrie en de hoogtechnologische kennisintensieve diensten (zie tabel). Samen realiseerden deze sectoren in 2021 in Limburg 2,3 miljard euro toegevoegde waarde en stelden ze 17.225 mensen tewerk. Vooral de chemische sector en de computer- en informaticadiensten dragen daar in belangrijke mate toe bij. In haar geheel vertegenwoordigt de hoogtechnologische sector 8% van de totale toegevoegde waarde in Limburg en 6% van het totaal aantal loontrekkende jobs. In Vlaanderen staat de sector heel wat sterker met aandelen van respectievelijk 13% en 8%.

Veel groeipotentieel voor Limburgse hoogtechnologische sector

De hoogtechnologische sector is in volle opmars. Tussen 2016 en 2021 groeide de toegevoegde waarde van de sector in Vlaanderen met ruim 25%. In Limburg loopt het vooralsnog niet zo’n vaart: +12,9% op 5 jaar tijd. Daar bleef de groei zelfs vrij ruim onder de algemene groei van de bruto toegevoegde waarde (+18,3%). Die tragere evolutie resulteert logischerwijze in een ondermaats aandeel van Limburg in Vlaanderen. In 2021 realiseerde Limburg 7,0% van de bruto toegevoegde waarde in alle Vlaamse hoogtechnologische bedrijven. Voor de gehele economie bedraagt dat Limburgs aandeel 10,7%.

Eenzelfde beeld zien we bij de loontrekkende tewerkstelling. Tussen 2016 en 2021 steeg het aantal jobs in deze sectoren in Limburg met 4,2%, maar zowel de Vlaamse groei binnen die sectoren (+11,5%) als de totale jobcreatie in Limburg (+6,2%) waren sterker. Bovendien ligt ook het Limburgse aandeel van de tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren binnen Vlaanderen onder haar globale niveau. Over alle sectoren heen is Limburg goed voor 12,5% van de Vlaamse tewerkstelling. In de hoogtechnologische sector is dit maar 8,9%.

Evolutie en aandeel van de hoogtechnologische sector

Campusontwikkelingen als belangrijke bouwstenen voor Limburgse groeiversnelling

De hoogtechnologische sectoren staan in Limburg vandaag dus nog heel wat minder sterk dan gemiddeld in Vlaanderen. In een steeds groeiende kenniseconomie, waarin deze sectoren een accelerator zijn voor groei, is dit een vaststelling die aanspoort tot actie. Vandaar dat in Limburg volop ingezet wordt op projecten die hoogtechnologische bedrijvigheid naar de provincie moeten halen. Denk maar aan de ontwikkeling van de Campus Limburg DC, met als uithangborden de Health Campus en de Bouwcampus, die een kruispunt zal vormen voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Of de mogelijke komst van de Einsteintelescoop waarvoor de provincie alles uit de kast haalt om de kandidatuur van de Euregio te steunen. Deze en andere initiatieven moeten de komende jaren van Limburg een innovatieve kennisregio maken, wat op haar beurt dan weer leidt tot meer economische groei en welvaart.

 

Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan je steeds contact opnemen met de kenniscel op 011 300 100 of info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum:  8 december 2023

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg