Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

POM Limburg polst naar noden expats voor internationale school

10.08.2022

Haalbaarheidsstudie naar Limburgs internationaal onderwijs gelanceerd

POM Limburg lanceert een bevraging die kadert in de verkenningsstudie voor de vestiging van een internationale school in Limburg. De enquête polst naar de ervaringen, noden en voorkeuren van internationale kenniswerkers met betrekking tot internationaal onderwijs. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden tegen het einde van dit jaar verwacht.

In een internationale school wordt lesgegeven in een buitenlandse taal, in de praktijk meestal Engels. De leerlingen zijn vaak kinderen van expats of buitenlandse kenniswerkers. POM Limburg voert momenteel samen met LRM, Corda Campus en gedeputeerde voor Onderwijs Bert Lambrechts een verkennende studie uit voor de vestiging van een tweetalige basis- en middelbare internationale school op Limburgse bodem.

Internationale noden
Het internationale imago van Limburg opblinken, kan de provincie interessanter maken als vestigingsregio en het bedrijfsklimaat versterken. De verkennende studie moet de toegevoegde waarde van internationaal onderwijs in kaart brengen en de haalbaarheid van het project bepalen. Als eerste stap lanceren POM Limburg en de provincie Limburg een bevraging die zich richt tot internationale profielen. De enquête polst naar de ervaringen, voorkeuren en behoeftes van expats en buitenlandse kenniswerkers inzake onderwijs.

Heb jij als expat interesse in internationaal onderwijs? Deel dan je mening in onze korte enquête van ongeveer tien minuten. Antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Ken je een expat? Brengt hem of haar op de hoogte van deze bevraging.

Alvast bedankt.

POM Limburg assesses expats’ needs for international school

Feasibility study for international education in Limburg launched

POM Limburg launches a survey in the context of a preliminary study for the establishment of an international school in Limburg. The survey focuses on the experiences, needs and preferences of expats regarding international education. The results of the study are expected by the end of this year.

In an international school, lessons are given in a foreign language, usually English. The pupils are often children of expats or foreign knowledge workers. POM Limburg, together with LRM, Corda Campus and the Deputy for Education Bert Lambrechts, is currently carrying out a preliminary study for the foundation of a bilingual primary and secondary international school on Limburg soil.

International needs
Brightening Limburg’s international image can make the province more interesting as a company location region and strengthen the business climate. The preliminary study will map the added value of international education and determine the feasibility of the project. As a first step, POM Limburg and the province of Limburg are launching a survey aimed at international profiles. The survey assesses the experiences, preferences and needs of expats and foreign knowledge workers regarding education.

Are you, as an expat, interested in international education? Then share you opinion in our short survey. Your answers will be processed anonymously and confidentially. If you know any expats, please inform them about this survey.

Thank you in advance.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg