Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Provinciebestuur zet turbo op SALKturbo

29.12.2022

Voluit voor inclusie, opleiding en ondernemerschap

Gedeputeerde Tom Vandeput heeft 3,5 miljoen euro vrijgemaakt om een aantal goedgekeurde SALKturbo-projecten te realiseren. Hierdoor gaan opnieuw dertien SALKturbo-projecten met een totale investering van 6 miljoen in uitvoering. Recent bleek dat bepaalde werkingsprojecten, zoals rond ondernemerschap, niet meer in aanmerking komen voor Europese middelen. Dit was een streep door de rekening van SALKturbo, gezien verschillende ambitielijnen wel degelijk op werkingsprojecten gericht zijn. Het provinciebestuur heeft daarom middelen uit haar hefboomfonds vrijgemaakt voor deze projecten.

In het SALKturbo-plan was voorzien dat het provinciebestuur projecten zou steunen die aansloten op de eigen beleidslijnen. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Met de 172 miljoen waar Limburg als transitieregio recht op heeft kunnen heel wat belangrijke projecten, zoals bijvoorbeeld nieuwe campussen, ondersteund worden. Maar sommige belangrijke ambities uit het SALKturbo-plan komen niet in aanmerking voor Europees geld. Ikzelf en mijn collega’s ondersteunen daarom de projecten die aansluiten op onze eigen beleidslijnen. Wij verwachten overigens hetzelfde van Vlaanderen voor de bevoegdheden die zij overnamen van de provincie.”

Inclusieve samenleving
Een eerste serie projecten is gericht op een inclusieve samenleving, waar iedereen aan de bak kan komen. Deze projecten komen in de toekomst in aanmerking voor ESF-ondersteuning, maar net zoals EFRO heeft ook de uitrol van die Europese projecten grote vertraging. “Er is op nationaal vlak wel wat gekrakeel geweest, wat voor veel vertraging gezorgd heeft. Limburg was met haar SALKturbo-plan als eerste klaar. Ik stoor me wel aan de perceptie dat SALKturbo pas laat uit de startblokken schiet, als je weet dat onze provincie net als enige op tijd klaar was.”

Vandeput voorziet middelen zodat projecten die wachten op ESF-financiering nu toch al kunnen starten. Zo wordt er volgend jaar 700.000 euro geïnvesteerd in de Overkophuizen van Arktos om kwetsbare jongeren beter toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Stebo en Hogeschool PXL ontvangen middelen om studenten naar ondernemerschap te leiden via de incubator ‘Starterslabo’. En datzelfde PXL zet met Voka een talentcentrum op dat leerlingen van het zesde leerjaar ondersteunt in een toekomstgerichte studie-oriëntering. Ook wordt geïnvesteerd in de versterking van de digitale skills van zorgpersoneel, een project van PXL. UHasselt tenslotte krijgt middelen om samen met vakbonden, werkgevers, steden en andere stakeholders een methodiek te ontwikkelen om niet-beroepsactieve Limburgers naar een duurzame tewerkstelling te leiden. “Twee derde van de middelen zijn gericht op de versterking van de meest kwetsbaren in Limburg. Het is onze plicht als bestuurders om hen de nodige kansen te geven.”

Ondernemerschap
Europa financiert niet langer projecten rond ondernemerschap. Nochtans kampt onze provincie nog steeds met een historische achterstand van 16 procent tegenover andere Vlaamse provincies. Daarom wordt er ook geïnvesteerd in de versterking van het ondernemerschap.

POM Limburg neemt de regie over dit domein door samen met de werkgeversorganisaties te gaan voor innovatie, verduurzaming en een toekomstgerichte governance die voor groei zorgt. VKW gaat voor de versterking van familiebedrijven op dit vlak. Unizo zet haar fijnmazig netwerk in om iedere onderneming mee te krijgen in die verhoging van de toegevoegde waarde en innovatiegericht denken. Voka slaat de handen in elkaar met Sirris om de uitrol van industrie 4.0 te versnellen bij de Limburgse bedrijven. Ook PXL ontvangt middelen om in een breed Vlaams consortium de digitalisering bij bedrijven te versnellen. UHasselt en Pcfruit ontvangen middelen om landbouwproducten een hogere toevoegde waarde geven door toepassingen te ontwikkelen voor de bouw-, chemie- en gezondheidssector.

De zorgeconomie wordt versterkt door het zorginnovatiefonds met twee jaar te verlengen. Bedrijven worden hiermee gestimuleerd om met vernieuwende inzichten en projecten te komen in het zorgdomein. Tot slot voorziet het provinciebestuur 150.000 euro bijkomende middelen om de kandidatuur van de Einsteintelescoop te versterken.

“Midden volgend jaar verwachten wij ook de eerste Europese goedkeuringen van EFRO voor een aantal belangrijke SALKturbo-projecten. Wij hebben altijd gezegd dat SALKturbo een gezamenlijk project is, waaraan ieder zijn steentje moet bijdragen. Ik denk dat we met deze hefboommiddelen als provinciebestuur een mooie steen toevoegen aan de Limburgse economie”, besluit Tom Vandeput.

Een overzicht van de projecten:

Industrie 4.0 Maturiteitsversnelling Limburg
Voka, Sirris en POM Limburg

Industrie 4.0, ook wel de Smart industrie genoemd, is aan een sterke opmars bezig. Om Limburgse bedrijven goed te begeleiden in de transitie naar deze slimme industrie is het traject ‘Industrie 4.0 Maturiteitsversnelling Limburg’ ontwikkeld. Stap voor stap worden Limburgse bedrijven hierin op weg gezet en geholpen. Ze krijgen hier de bouwstenen die nodig zijn voor digitalisering, digitale transformatie en veranderingen in hun bedrijfsmodel.

Het project wil een methodiek en routekaart ontwikkelen die in kaart brengen waar een Limburgs bedrijf staat en naartoe wil. Voor twintig bedrijven wordt een individuele routebepaling met eigen actieplan en specifieke mijlpalen uitgewerkt. In vijf bedrijfsgroepen tot slot worden de inzichten en kennis die voortvloeien uit het project gedeeld om cross-overs te realiseren.

Provinciale cofinanciering: 300.000 euro                            Totale projectkost: 742.800 euro

Corporate governance familiebedrijven
VKW Limburg, UHasselt (Research Center for Entrepreneurship) en POM Limburg

Familiebedrijven zijn goed voor de helft van de totale tewerkstelling en vertegenwoordigen een even groot deel binnen het bruto binnenlands product. Door hun specifieke bedrijfskenmerken en familiale context, is het een bijzonder grote uitdaging te komen tot ondernemerschapsstructuren die zowel het bedrijf als de familale voortzetting ten goede komen.

Binnen het project wordt daarom een bedrijfsscan ontwikkeld die families praktische handvaten biedt om verbeteringen te realiseren in de manieren waarop het bedrijf wordt geleid.

Welke verbeterpunten van toepassing zijn en de manier waarop dit gebeurt, is maatwerk en afhankelijk van de aangetroffen problematiek in de betreffende familiale kmo. De scan moet samen met een scenariogids, een begeleide zelfevaluatie en een roadshow de familiale bedrijven ondersteunen in het opzetten van de meest optimale governancestructuur.

Provinciale cofinanciering: 100.000 euro                             Totale projectkost: 226.000 euro

Groeihefbomen
UNIZO en POM Limburg

De bruto toegevoegde waarde per werknemer, ofwel de arbeidsproductiviteit, ligt in Limburg bijna 16 procent onder het Vlaams gemiddelde. Bovendien is de kloof tussen Limburg en Vlaanderen de afgelopen jaren enkel maar toegenomen. Productiviteit is bepalend voor economische groei, en bijgevolg ook voor de levensstandaard en welvaart in een regio.

POM Limburg nam de voorbije twee jaren al initiatieven om de problematiek in kaart te brengen. Ook UHasselt deed een studie van de sectorale arbeidsmarktdynamiek in Limburg. Op basis van deze studies ontwikkelde POM Limburg een longlist van 28 groei- en toegevoegde waardehefbomen met innovatieversterkend karakter. Met dit project gaat UNIZO in dialoog met ondernemers zodat de hefbomen voor toegevoegde waarde die naar voren kwamen uit deze studies ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden in het werkveld. Dat gebeurt via intensieve communicatieacties en individuele bedrijfsbezoeken. Tijdens het project zullen ook acht werkgroepen worden georganiseerd waar telkens vijftien kmo’s samenkomen om ervaringen uit te wisselen. Dit moet de concurrentiepositie van deze bedrijven versterken en hen helpen wapenen voor de toekomst.

Provinciale cofinanciering: 100.000 euro                            Totale projectkost: 200.000 euro

Einsteintelescoop
POM Limburg

De kandidaatstelling van de Provincie Limburg om, samen met andere partners in de Euregio Maas-Rijn, de Einsteintelescoop voor de detectie van zwaartekrachtgolven in onze regio te huisvesten, biedt grote kansen voor de Limburgse economie. Dit zowel op het vlak van innovatie als jobcreatie. De uitdaging ligt in het omzetten van de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten naar schaalbare en marktklare toepassingen. De doelstelling van dit project is dan ook zoveel mogelijk Limburgse bedrijven klaarstomen om de opportuniteiten van de Einsteintelescoop voluit te kunnen grijpen.

Om een maximale betrokkenheid van Limburgse bedrijven te garanderen wordt in het kader van dit project onder meer samengewerkt met organisaties zoals AGORIA, VLAIO Team Bedrijfstrajecten Limburg, Embuild Limburg en de werkgeversorganisaties (Voka, VKW, UNIZO). Bovendien worden tijdens het project bedrijven uitgenodigd voor community events. Zo kunnen ervaringen worden uitgewisseld en innovatieve samenwerkingen worden opgestart.

Provinciale cofinanciering: 150.000 euro                      Totale projectkost: 150.000 euro

Experience-based entrepreneurial learning: proeftuin duaal leren
Stebo, Ondernemersatelier, Hogeschool PXL en SyntraPXL

Voor jongeren die willen ondernemen, bestaat er een aanzienlijke kloof tussen de opleiding en de mogelijkheid om in real life te proeven van het ondernemerschap door effectief tijdens de opleiding een eigen zaak te starten. Er bestaan ondernemersstimulerende trajecten binnen of buiten de opleidingsinstelling, hogeschool of universiteit. Maar éénmaal na het volgen van een traject, valt het bij de op- of doorstart van een eigen zaak vaak stil. Deze jongeren en studenten dreigen dan hun studiebeurs en kindergeld te verliezen. Ze zijn niet meer ten laste van hun ouders en vallen onmiddellijk in een hoge schaal van de sociale zekerheidsbijdrage.

Dit maakt het voor een student niet evident om een onderneming op te starten. Bovendien zijn de bestaande trajecten eerder inspirerend en vormend, maar missen ze het experimenterende luik. Experience-Based Entrepreneurial Learning maakt het proces van ‘trial en error’ mogelijk zonder zware financiële en/of juridische gevolgen. De juridische incubator Starterslabo Limburg is dan het middel om aldoende te leren. Starterslabo Limburg is al vijftien jaar de juridische incubator voor werkzoekenden die als ondernemer willen starten. Hier kunnen ondernemersideeën onder begeleiding van ervaren medewerkers en aan de hand van beproefde methodieken worden uitgetest, een werkende flow met geautomatiseerde opvolging en performante back office.

Provinciale cofinanciering: 499.500 euro                      Totale projectkost: 325.000 euro

Talentencentrum
Voka en Hogeschool PXL

Sinds 2000 gaan alle outputindicatoren in het onderwijs stelselmatig achteruit. Door het watervalsysteem komen leerlingen niet altijd op de juiste plaats terecht en groeit de ongekwalificeerde uitstroom.

Voka – KvK Limburg wil een Limburgs Talentcentrum oprichten waar 12-jarigen in klasverband terecht kunnen voor testen die interesses, cognitieve vaardigheden, motorische vaardigheden, technisch inzicht, motivatie en andere parameters meten. Op basis van hun interesses en talenten krijgen ze een objectief en neutraal beroeps- en studiekeuzeadvies.

Voka en UGent zijn bezig met het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde testbatterij die interesses en competenties koppelt aan concreet beroeps- en studieadvies. Parrallel investeert Voka in de software om de testen op een vlotte manier af te nemen en de resultaten automatisch te verwerken in een feedbackrapport. De ontwikkelde testbatterij zal aan alle Limburgse scholen worden aangeboden in het Limburgs Talentcentrum dat fysiek wordt ondergebracht in de PXL STEM Academy (Hasselt).

Provinciale cofinanciering: 470.000 euro                            Totale projectkost: 818.000 euro

Een blauwdruk voor een match tussen niet-beroepsactieven en werkgevers via jobontwerp
UHasselt, VWZ IN-Z, VKW Limburg, Stad Genk, ACV Limburg, VDAB Limburg en Voka

Limburg wordt gekenmerkt door arbeidsmarktkrapte en een groot onbenut arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven. Dit onbenut arbeidspotentieel is sterk terug te vinden bij groepen zoals personen met een handicap, personen geboren buiten de EU, vrouwen met een migratieachtergrond, laaggeschoolden en ouderen. Hen duurzaam tewerkstellen is belangrijk vanuit het oogpunt van inclusie, om knelpuntberoepen ingevuld te krijgen, en om de Vlaamse doelstelling van een algemene werkzaamheidsgraad van 80 procent in 2024 te bereiken.

Het doel van dit project is via een proces van service design een service blauwdruk te ontwikkelen dat een stappenplan omvat met innovatieve methodieken, goede praktijken, illustraties, praktische informatie en relevante ondersteuning. Deze wordt omgezet in een interactieve website die gebruikt kan worden door alle trajectbegeleiders, werkgevers, dienstverleners, lokale besturen, sociale partners, relevante netwerken en andere stakeholders die werk willen maken van de duurzame tewerkstelling van niet-beroepsactieven om een duurzame match te scheppen tussen werkgevers en niet-beroepsactieven.

Provinciale cofinanciering: 285.000 euro                             Totale projectkost: 408.000 euro

Overkop²
Arktos en CAW Limburg

Het project Overkop² wil de arbeidsmarktparticipatie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in Limburg verhogen door laagdrempelig dienst- en hulpverlening te voorzien die een succesvolle instroom in en start op de arbeidsmarkt ondersteunen en bevorderen. Ondanks de aanwezigheid van vele diensten en organisaties in Limburg met een focus op deze doelgroep, slaagt hulp- en dienstverlening er niet voldoende in om hen te bereiken en het tij te doen keren.

In 2020 werden de OverKophuizen opgericht met als doel voor jongeren en jongvolwassenen laagdrempelige ontmoeting te voorzien, presentie van jongerenwerkers en hulpverleners aan te bieden en verbinding te maken tussen vrije tijd, jeugdhulp en onderwijs met een focus op jongeren. Limburg telt momenteel acht OverKophuizen (Genk, Hasselt, Sint-Truiden, Peer, Pelt, Lommel, Bree en Beringen). De bestaande werking van deze OverKophuizen focust tot nu toe niet op arbeidsmarktproblematieken. Dit project richt zich daarom op het creëren van een nieuw toegankelijk ondersteuningsaanbod dat in speelt op de arbeidsmarktproblematiek. Naast een verbreding van de doelstelling van de OverKophuizen zal dit project ook de geografische bereikbaarheid van het bestaande én nieuwe aanbod maximaliseren en zullen de openingsuren van alle OverKophuizen uitgebreid worden. Tijdens het eerste jaar start het project in de OverKophuizen van Beringen, Genk, Pelt en Hasselt.

Provinciale cofinanciering: 700.000 euro                             Totale projectkost: 1.400.000 euro

Zorginnovatiefonds
UHasselt en POM Limburg

Onze gezondheidszorg wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen door veranderende verwachtingen in gezondheid, welzijn en zorg. Zorgsystemen en organisaties moeten daarom inspelen op nieuwe zorgnoden, maar ook hun weg vinden in het aanbod van diverse innovaties. Dit vergt aanpassingen aan de bestaande systemen en processen.

Om co-creatie en innovaties binnen de zorg financieel te ondersteunen, is het zorginnovatiefonds opgericht. POM Limburg staat als economische regisseur in voor de coördinatie van het fonds. Via het zorginnovatiefonds motiveert men bedrijven en zorgorganisaties om verbeterprojecten op te zetten met als doel om zorgsystemen of -processen te innoveren. Het project is opgericht binnen het SALKturbo-project ‘THINK3 simulation & innovation lab’ van UHasselt.

THINK³  focust op systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg. Het is een open universitair centrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening waar zorgverleners, bedrijven, burgers, (master)studenten en onderzoekers samen aan de slag kunnen om systemen en processen in de zorgsector te innoveren. Een plek waar vaardigheden getraind en getest worden en waar nieuwe manieren gezocht worden om de zorgsector te verbeteren.

Provinciale cofinanciering: 400.000 euro                            Totale projectkost: 400.000 euro

e-Hospital4Future
Hogeschool PXL, Instituto Superior De Engenharia Do Porto, Centro Hospitalar Universitario Do Porto, Paulo Stardina Kliniska Universitates Slimnica, Fundacio Eurecat, Zavod Za Javno Zdravstvo Federacijebosne I Hercegovine, Hogskolen I Molde, Universita Degli Studi Di Napoli Federico Ii, Universidade Nova De Lisboa, Viesoji Istaiga Vilniaus Universiteto Ligonine Santaros Klinikos

Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling in de zorgsector en groeiende component in de (zorg)economie. Door de pandemie is alles in een stroomversnelling gekomen. Geavanceerde technologie inzake elektronische communicatie wordt meer en meer de norm binnen het zorglandschap. Een van de uitdagingen die hiermee gepaard is het voorzien van een goede opleiding voor het gebruik van digitale technologie in de gezondheidszorg. Tegelijk blijkt dat meer dan een kwart van de clinici in Europa geen formele opleiding krijgt in het gebruik van digitale technologieën. E-Hospital4Future richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe opleidingsprogramma’s en modules om de vaardigheden van zorgprofessionals te verbeteren.

Het project is een gezamenlijke inspanning van tien kennis- en zorginstellingen uit acht Europese landen (Portugal, Letland, Litouwen, Italië, Noorwegen, Spanje, Bosnië-Herzegovina en België).

Deze unieke samenwerking plaatst Limburg en haar zorginstellingen in de cockpit van de versnelling, versterking en ontwikkeling van de digitale skills van de zorgprofessionals. Zo kunnen Limburgse ziekenhuizen zich ook gaan profileren als zeer innovatieve ziekenhuizen in Vlaanderen en Europa.

Provinciale cofinanciering: 68.900 euro                Totale projectkost: 344.500 euro

Bioceuticals
UHasselt, Universiteit Maastricht, pcfruit, Centexbel Gent en Compas Agro

Universiteit Hasselt en pcfruit samen met drie partners uit Vlaanderen en Nederland aan kleine functionele biomoleculen als bouwstenen voor hoogwaardige materialen. Deze bouwstenen kunnen gebruikt worden in de textiel-, verpakkings- en automobielindustrie, maar ook in de gezondheidssector als voedingssupplementen met geneeskundige werking.

Het projectconsortium onderzoekt en gebruikt hiervoor reststromen uit de Limburgse tuinbouw meer bepaald resten van blauwe bes of wijndruiven, maar ook asperge en brandnetel komen aan bod. Het project stelt landbouwers in staat om resten van hun teelten te herwaarderen, waardoor verspilling minder aan de orde is en de Limburgse land- en tuinbouwsector circulariteit opneemt en zo haar rol ten opzichte van internationale concurrenten versterkt.

Provinciale cofinanciering: 237.300 euro                            Totale projectkost: 736.000 euro

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.