Blijf op de hoogte van het nieuws

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Taskforce SALKturbo keurt 16 nieuwe hefboomprojecten goed

29.06.2022

De SALKturbo-taskforce heeft vandaag het licht op groen gezet voor 16 nieuwe projecten, die passen binnen de overkoepelende SALKturbo-strategie. Daarmee zijn intussen 61 projecten goedgekeurd, die de Limburgse economie moeten klaarstomen voor de toekomst. Tom Vandeput, voorzitter van de taskforce en gedeputeerde voor Economie: “De nieuwe projecten moeten opnieuw de groei van de Limburgse economie doen versnellen. Samen vertegenwoordigen ze een investeringsvolume van 192 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan gaat uit naar de ontwikkeling van nieuwe economische themacampussen voor onze speerpuntsectoren bouw, maak, health en logistiek. Die zullen de komende jaren zichtbaar worden en zullen andermaal bewijzen dat Limburg een dynamische en ambitieuze provincie is.”

SALKturbo stelt de prioriteiten en ambities op scherp om van Limburg een Europese topregio te maken. Tegelijkertijd is het plan een oproep aan bedrijven, organisaties, verenigingen, kennisinstellingen en (boven)lokale overheden om de strategie om te zetten in initiatieven en de handen uit de mouwen te steken. De visie van het economisch toekomstplan wordt geconcretiseerd in vier prioriteiten en twaalf ambities. “Wanneer Limburg haar toegevoegde waarde wil versterken, zullen we competitiever, duurzamer, digitaler en inclusiever moeten worden. Omdat er door de economische en maatschappelijke terugslag meer noden dan centen zijn, is het van belang de middelen te concentreren in projecten met de grootste hefboomwaarde”, benadrukt Tom Vandeput.

Impuls van 192 miljoen
Na eerder 45 projecten te hebben goedgekeurd, kwam de taskforce vandaag voor de derde beoordelingsronde samen. In totaal zijn er op 28 juni door de taskforce zestien nieuwe projecten goedgekeurd. Die projecten zijn goed voor een impuls van 192 miljoen, waarvan vijf dossiers de investeringskaap van 15 miljoen euro overschrijden: Bouwcampus (31 mio euro), Health Campus (51 mio euro), masterplan PXL (38 mio euro), SmartPort Limburg (24 mio euro) en Open Thor Living Lab (18 mio euro). Daarmee zet Limburg verder in op de strategie van campusontwikkeling. “Dat is niet toevallig, want een campus verbindt”, stelt Tom Vandeput. “De sterke wisselwerking tussen onderzoek, innovatie, ondernemerschap en opleiding is nodig voor een toekomstgerichte economie en geeft extra slagkracht om te excelleren.”

16 nieuwe hefboomprojecten
De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM ambieert een project rond de definitieve verankering van autonome shuttles op Terhills. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil de natuurlijke sponswerking van het gebied Kempen-Broek herstellen om het klimaatbestendiger te maken. UHasselt bekampt dan weer de arbeidsmarktkrapte met een nieuwe methodiek van ‘jobontwerp’ om niet-beroepsactieven en werkgevers te matchen.

Campus Diepenbeek
De Bouwcampus 2.0 wordt ontwikkeld op Campus Diepenbeek naast het bestaande gebouw van Confederatie Bouw Limburg. De campus bestaat uit een modulair gebouw dat als kennis- en ontmoetingsplaats voor actoren uit de bouwsector zal fungeren. Op diezelfde Campus Diepenbeek moet de Health Campus de iconische toegangspoort worden. Deze vuurtorenlocatie zal zorgactoren, kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers uitnodigen tot interactie voor innovaties in de zorg. De inhoudelijke invulling zal gebeuren vanuit een joint venture tussen POM Limburg en UHasselt, in samenwerking met LRM en de hogescholen.

Verder krijgt de logistieke campus die uitgebouwd wordt op de oude Ford-site in Genk een herkenbaar poortgebouw dat naast centrale ontmoetingsplaats ook dienst zal doen als demo- en exporuimte voor innovaties en samenwerking in de logistiek.

Europese middelen
Om de financiering rond te krijgen worden deze nieuwe projecten door de dienst Europa van de provincie Limburg toegeleid naar de Europese subsidiefondsen. “De doelstellingen van SALKturbo sluiten feilloos aan op de prioriteiten van Europa,”  legt Tom Vandeput uit. “Door de erkenning als transitieregio ligt er alleszins een aparte enveloppe van 109 miljoen euro EFRO-middelen voor Limburg klaar. De GTI Limburg wordt strategisch onderbouwd vanuit de SALKturbo-strategie. We kijken, samen met de nieuwe Limburgse minister Jo Brouns in de Vlaamse Regering, uit om de nodige EFRO-financiering naar Limburg te halen. Hierdoor kunnen we de uitvoering van SALKturbo versnellen.”

Vlaams minister Jo Brouns: “De EFRO-middelen zijn een belangrijke hefboom om een sprong voorwaarts te maken in de innovatieve, duurzame, digitale en inclusieve socio-economische transitie van Limburg. Met SALKturbo, onder leiding van het provinciebestuur, POM Limburg en UHasselt, hebben de Limburgse stakeholders zich al goed voorbereid. Diverse projectvoorstellen staan klaar om uitvoering te geven aan de economische uitdagingen van Limburg.”

De taskforce zal samen met afvaardiging van de EFRO-managementautoriteit fungeren als stuurgroep van de GTI Limburg.  Zo wordt de inpasbaarheid van alle voorgestelde projecten binnen de SALKturbo-strategie bewaakt.

De 16 goedkeurde projecten uitgelicht

 • Verankering autonome voertuigen in de Limburgse mobiliteit
  LRM – Terhills –  Flanders Make – De Lijn
  Autonome shuttles hebben het potentieel om een belangrijke rol te spelen, maar vooraleer dit haalbaar is, is het nodig om pilootprojecten op te zetten en verder technologisch en gedragsonderzoek te doen. Dit project zorgt daarom voor de definitieve verankering en verdere uitbreiding van het living lab rond autonome voertuigen op Terhills, inclusief de nodige randinfrastructuur, waaronder een 5G-netwerk. Binnen het living lab zal in samenwerking met kennisinstellingen onderzoek gedaan worden naar het verplaatsingsgedrag, de user experience en de business case van autonome shuttles. Daarmee samenhangend wordt het bestaande autonome shuttletraject uitgebreid zodat de shuttles niet langer enkel in eigen bedding rijden, maar ook in het Terhills Resort in een shared-space-omgeving. Deze uitbreiding van het tracé is onlosmakelijk verbonden aan het living lab, stimuleert verdere innovatie op vlak van autonome voertuigtechnologie en brengt het op de openbare weg brengen van autonome voertuigen een stap dichterbij.
 • Prototyping Centrum Limburg
  POM Limburg – UHasselt (EDM/Flanders Make) – Luca School of Arts – Flanders Make – T2 Campus
  Het Prototyping Centrum Limburg is een open en toegankelijk centrum dat voor ondernemers de brug vormt tussen innovatieve concepten en marktimplementatie door infrastructuur te verbinden en expertise uit te bouwen. In het project gaat de aandacht vooral naar het design, de maakbaarheid, het testen en valideren van prototypes. Bedrijven   worden ondersteund door de partners in het Prototyping Centrum Limburg of begeleid naar de juiste test-infrastructuur, apparatuur, expertise of begeleiding bij andere kennispartners of engineeringbedrijven. Verder worden bedrijven actief aangezet om nieuwe producten slim te ontwikkelen en te demonstreren.
 • oPEN Thor living lab
  Energyville/VITO – Holding Wetenschapspark Waterschei (Thor Park) – M@G – T2 campus – KU Leuven – UHasselt – Bionerga –  Biomassaplein DCinergy – Soltech – imec – myCSN – Aspiravi Energy, Nuhmeris – Hegge – Van de Kreeke Wegenbouw – KRC Genk
  Het oPEN Thor living lab heeft als doel een sectoroverschrijdend, open innovatieplatform voor en in samenwerking met de Vlaamse industrie te worden. Thor Park in Genk, de         aanpalende residentiële zone en het voetbalstadion van KRC Genk vormen de ruggengraat van deze ontwikkeling. Energie-systeemintegratie en het versnellen van de innovatie in de renovatiemarkt wordt door de industrie erkend als een zeer grote maar tegelijk complexe opportuniteit. Om toe te laten dat industrie en onderzoeksinstellingen hun nieuwe    ontwikkelingen kunnen uittesten en demonstreren op Thor Park zal dit project de backbone-infrastructuur met koppeling tussen verschillende energievectoren uitwerken. Dit behelst de bouw van twee energieknooppunten op Thor Park met testruimte voor bedrijven, digitalisering en inkoppeling van het door EnergyVille ontwikkelde dataplatform SmarThor, het uitrusten van drie testwoningen en de integratie van zonnepanelen (PV) voor overkappingen.
 • AI-gebaseerde boom- en wegindeling inventarisatieplatform voor CO2-reductie en klimaatadaptatie
  MyCSN – Hogeschool PXL – Provincie Limburg
  Het project wil de datahub, die gericht is op geospatiale data van Limburgse gemeentes, uitbreiden met data aangaande bomen- en wegindelingsinventarisatie. Via objectdetectie  met AI zal het beeldmateriaal geanalyseerd worden met bv. het aanduiden van voetpaden, bomen, fietspaden of type wegdek. Op basis van de data kunnen beslissingen ondersteund worden waar ingegrepen moet worden rond bv. hitte-eilanden.
 • Bouwcampus 2.0: de bouw van de toekomst
  POM Limburg – Wetenschapspark Limburg – UHasselt – Hogeschool PXL – Confederatie Bouw Limburg
  In 2018 werd door de Provincie Limburg het masterplan ‘signaalgebied en Campus Diepenbeek’ afgerond. De ambitie is om Campus Diepenbeek uit te bouwen tot een ecocampus die plaats biedt aan onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid in de zorg- en bouwsector. De campus wordt opgedeeld in verschillende deelcampussen, met elk hun eigen focus en programma, maar vormt wel één groot geheel. De deelcampussen worden met elkaar verbonden door een aantal grote assen. Deelcampus ‘Bouwcampus 2.0’ wordt ontwikkeld op de huidige bouwcampus, naast het bestaande gebouw van Confederatie Bouw Limburg. Het project bestaat enerzijds uit de oprichting van een circulair en dynamisch modulair gebouw, met een invulling als kennis- en ontmoetingsplaats voor de verschillende actoren in de bouwsector. Inspiratie voor het modulair gebouw werd opgedaan in Zurich, Zwitserland (NEST) waar nieuwe ontwikkelingen in de bouw onder realistische omstandigheden worden getest in een gebouw met centrale draagconstructie, met daarrond 50 modulaire werk- en woonruimtes.
 • SmartPort Limburg
  POM Limburg – UHasselt – Hogeschool PXL
  De logistieke sector is met een bruto toegevoegde waarde van 1,2 miljard euro en meer dan 15.000 rechtstreeks tewerkgestelden, belangrijk voor de Limburgs economische groei. De sector staat aan het begin van een digitale transformatie. Steeds meer digitale innovaties in de sector worden instrumenten om zaken beter of anders aan te pakken. Samenwerken is hierbij van strategisch belang. De uitbouw van SmartPort Limburg met een herkenbaar poortgebouw als centrale ontmoetingsplaats voor innovatie, samenwerking en digitalisering in de logistiek biedt hiertoe de basis, met o.m. een demo- en expositieruimte waarin bedrijven geïnformeerd en geïnspireerd worden over o.a. sensorgedreven en andere digitale innovaties. Hiervoor wordt ook samengewerkt met Log!Ville en Haven van Antwerpen-Brugge.
 • Circulair ondernemen als businesstransformator voor een future proof vrijetijdseconomie
  Hogeschool PXL
  Met dit project wil PXL de competitiviteit van de toeristische sector verhogen. Vaststelling is dat duurzaamheidsprincipes nog onvoldoende ingang vinden in de bedrijfsvoering van deze sector. Vertrekkende vanuit een grondige verkenning van de definitie voor duurzaamheid in de vrijetijdsector, een intense blik op de as-is-situatie vandaag (‘wat betekent duurzaamheid vandaag aldus de sector?’) en het huidige businessmodel van de onderneming, wordt onderzocht hoe duurzaamheidsprincipes onder de vorm van circulair ondernemen meer ingang kunnen vinden. Op deze manier wordt een generiek stappenplan voor circulair ondernemen in de toeristische sector gebouwd. Hiervoor wordt samengewerkt met Visit Limburg en Toerisme Vlaanderen, Good Planet, Boerenbond, de Nederlandse Fontys Hogeschool en de gemeenten Borgloon, Riemst en Eijsden Margraten (Nederland).
 • Natuurlijk Kapitaal van Waarde in Kempen-Broek
  Vlaamse Landmaatschappij – Regionaal Landschap Kempen en Maasland – stad Bree -Boerennatuur Vlaanderen – PVL
  Dit project wil inzetten op het klimaatrobuuster maken van het Kempen-Broek via het gebruik van Nature Based Solutions (NBS). Het project wil bijdragen aan het herstel van de   natuurlijke sponswerking van het gebied. Het project doet dit door ingrepen aan een aantal waterlopen te doen. Daarnaast wil het inzetten op proef- en demonstratieprojecten met de landbouwsector rond waterbeheer, bodemverbetering en klimaatrobuuste teelten die bijdragen aan de bio-economie.
 • IVANHOE
  Agentschap Integratie en Inburgering – VDAB – Hogeschool PXL – UCLL – UHasselt – Leerwinkel Genk – CVO’s – De Verdieping – LBC – LBC Beringen – CURSA – QRIOS – PCVO Limburg – Smartbit commV
  Binnen IVANHOE vormt het brede partnerschap een unieke community of practice die een intensief voortraject ontwikkelt en organiseert voor anderstaligen van buitenlandse origine die de ambitie hebben te willen studeren in het hoger onderwijs. Het voortraject, wat methodisch, vakinhoudelijk en taalkundig (academisch Nederlands) vernieuwend wordt vormgegeven, leidt finaal tot het vergoten van de kansen op een duurzame tewerkstelling (met een focus op knelpuntberoepen). Daarnaast biedt het de kans om gericht generieke competenties te verwerven conform het VLIR-advies ‘instapprofiel van de student hoger onderwijs’. Het bestaande CVS Smartschool wordt op maat van het project verfijnd, zodat alle betrokken actoren de leertrajecten digitaal kunnen vormgeven en opvolgen.
 • OVERKOP²
  Arktos vzw – CAW Limburg – VDAB – Hogeschool PXL – CVO De Verdieping – TRAVI – HOMIE – Emino
  In de schoot van de OverKophuizen (8+3) in Limburg wil het project door middel van een laagdrempelige hulp- en dienstverlening een succesvolle instroom in én start op de        arbeidsmarkt realiseren voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het doet hiervoor beroep op een breed partnerschap van relevante actoren. Het project integreert   een impactmeting die de effectiviteit van het nieuwe aanbod zal evalueren en bijsturen. Bovendien wordt een wetenschappelijk onderbouwde leidraad met goede praktijken   ontwikkeld, zodat nieuwe vergelijkbare arbeidsmarktparticipatie-verhogende initiatieven geïnitieerd kunnen worden.
 • Gezondheidshotel Hengelhoef
  Kasteel Engelhof bv – WGK Limburg – Bewel – Regionaal Landschap Lage Kempen
  Het project benadert de markt van het zorgtoerisme op een eigentijdse manier, valoriseert de erfgoedsite, integreert preventieve gezondheid binnen de vrijetijdsbeleving, ontwikkelt programma’s ter ondersteuning van gezondheidsprogramma’s van bedrijven en leidt via maatwerk doelgroepmedewerkers op en stelt hen tewerk. Zo wil het uitgroeien tot     kwalitatief toeristisch verblijfs- en belevingsaanbod met een hoge toegankelijkheidsgraad, dat gezondheid als baseline heeft en zich tot personen met en zonder een zorgvraag richt. Men beoogt meerdere doelgroepspecifieke marktsegmenten: inclusieve vakanties in een aangepaste omgeving, repairvakanties voor personen in een herstel- of revalidatiefase,        mantelzorgvakanties, therapeutische wellness, en aanbod voor de ‘bewuste’ vakantieganger die op zoek is naar meerwaarde. Ook worden vergader- en eventfaciliteiten aangebonden aan de bedrijfswereld.
 • Blauwdruk van niet-beroepsactief naar duurzaam tewerkgesteld
  UHasselt –  IN-Z – VKW Limburg – stad Genk – ACV Limburg Maatschappelijke Werken – VDAB – VOKA Limburg
  De Limburgse arbeidsmarkt worstelt zowel met een grote onvervulde vraag als met een groot onbenut potentieel van niet-beroepsactieven. Omdat klassieke activeringstrajecten      onvoldoende afgestemd zijn op de drempels en noden van deze groepen werkt het partnerschap een innovatieve methodiek uit. Centraal binnen de blauwdruk staat het scheppen van een match tussen niet-beroepsactieven en werkgevers via ‘jobontwerp’. Verder worden er twee voortrajecten geïnitieerd: de versterking van de aanbodszijde en het creëren van een inclusieve organisatiecontext aan de vraagzijde. Ook wordt een natraject met begeleiding op de werkvloer voor alle actoren voorzien. De blauwdruk wordt getest in de logistiek en de zorg.
 • GO-kit
  Open Universiteit Nederland-Vlaanderen – Habenu-van de Kreeke – Eywa – Wonen Zuid -Cordium – Confederatie Bouw – AI-hub Brightlands Smart Service Campus
  Ontwikkeling van een artificiële intelligentie-innovatie voor de verduurzaming van woningen (huisvestingsmaatschappijen en woningcoöperaties) via een slimme en groene aanpak. Het project focust hierbij ook op het grip krijgen op het energiebewust woon- en leefgedrag van huurders om energie-armoede tegen te gaan. Men beoogt bovendien om de CO2-emissie van de transportbewegingen, verbonden aan het onderhoud van de woningen, fors te kunnen reduceren. De ontwikkeling van sensoren, een algoritme-ontwikkeling en data modelling, de implantatie ervan in pilotwoningen en de kennisdisseminatie zijn voorzien.
 • Health Campus
  POM Limburg –  Wetenschapspark Limburg – UHasselt
  De Health Campus zal niet alleen de spil vormen van innovatie in de zorg, een vuurtorenlocatie die zorgactoren, kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers zal     uitnodigen tot interactie. Het open innovatiecentrum zal ook fungeren als de toegangspoort tot de ecocampus Diepenbeek. En projecten als THINK3, Blue Zone Limburg, Movelab, Centrum eerste lijn, Remote Clinical Monitoring en Digipath worden gehuisvest op de campus. Gefaseerd wordt ook het gebouw voor het Biomedisch Onderzoeksinstituut voorzien net als de werking van het Limburg Clinical Research Center (LRCC) – een samenwerking rond medisch onderzoek tussen UHasselt, Jessa en ZOL. Inhoudelijk werken POM en UHasselt aan een joint venture, in samenwerking met LRM en de hogescholen om health-gerelateerde elementen van hun werking te integreren op de Health Campus.
 • Masterplan doorbraak PXL – Campus(park) Elfde Linie
  Hogeschool PXL – SyntraPXL
  Het project betreft de fysiek-ruimtelijke component van de herinrichting van de campus. De ingrijpende ‘vernieuwbouw’ wordt omwille van de diverse circulariteitsprincipes     vooruitgeschoven als een demonstratieproject. Er wordt een netto-positief energieverbruik nagestreefd, waarvoor een smart grid zal worden ontwikkeld. Daarnaast wordt er         natuurinclusief verbouwd ter verbetering van de biodiversiteit en het doorbreken van hitte-eilanden in de verstedelijkte context. De campus wordt getransformeerd tot een campuspark   dat ecologisch, sociaal en economisch sterk verweven is met de stad, waarbij de Demer als verbindend element fungeert. Door de ambities op het vlak van circulariteit, energie, biodiversiteit in de stad en multifunctioneel ruimtegebruik beoogt men een internationaal icoonproject te realiseren. In de vernieuwbouw realiseert Hogeschool PXL – complementair aan Corda Campus – een BusinessHub van waaruit dienstverlening wordt ontwikkeld en aangeboden om bedrijven te transformeren en innoveren, met digitalisering als key enabling technology.
 • Een digitale klasinfrastructuur om samen hybride te leren
  Syntra PXL – Hogeschool PXL
  Om in een hybride klas één verbonden ruimte voorzien, waarbij geen verschil wordt ervaren of je nu fysiek aanwezig dan wel vanop afstand volgt, dienen zowel op het vlak van      verstaanbaarheid gebruiksgemak (via één knop), natuurlijke manier van lesgeven en betrokkenheid ingrepen te worden gedaan. Het project wenst op alle campussen hybride        klassen in te richten. Hierbij worden vanuit een nuttig, haalbaar en betaald oogpunt drie types gehanteerd: high end, standaard en low budget. Naast de inrichting wordt voorzien  in digitaal lesmateriaal en tools, een opleidingsplan voor docenten in het lesgeven in een hybride omgeving, een tevredenheidsevaluatie en in een dienstverlening en logistiek beheer.
© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.