Terug naar overzicht

Hydrogen Society Limburg

Hydrogen Society Limburg wil vanuit lokale bedrijfs- en kennisclusters de waterstofeconomie in Limburg opbouwen.

Waarom waterstof in Limburg?

Limburg heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame en koolstofarme energie. De uitbouw van een waterstofecosysteem moet hieraan bijdragen.

De aandacht ligt hierbij op:

 • Duurzaamheid: koolstofarme mobiliteit en industrie stimuleren.
 • Innovatie: competitiviteit verhogen door technologie en bedrijfsprocessen te ontwikkelen.
 • Lokaal: tewerkstelling, gezondere leefomgeving, nieuwe noden van klanten.

We moeten fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uitfaseren. Dat staat vast. De energiedragers van de toekomst zijn onder andere (groene) elektriciteit, waterstof en biogas. In buurlanden en -regio’s ontstaan de laatste jaren meer initiatieven rond waterstof, en ook de Europese en regionale overheden kijken meer naar waterstof.

Waterstof is als grondstof of als vervanging van fossiele brandstoffen geschikt voor de mobiliteit (voornamelijk zwaar- en langeafstandsverkeer) en voor veel industrietakken.

Limburg is op dit moment nog een blinde vlek in piloot- en demonstratieprojecten rond waterstof. Dat is niet alleen nadelig voor het imago van onze provincie, maar zorgt er ook voor dat nieuwe waterstofprojecten hier minder snel van start gaan.

Enter Hydrogen Society Limburg, waarmee we allerlei instanties en bedrijven willen stimuleren om in Limburg hun waterstofambities waar te maken.

We starten met enkele projecten rond mobiliteit, zoals tankstations uitbouwen. Die ontwikkelingen dienen als motor voor de verdere uitbouw van de waterstofeconomie in Limburg.

Limburg bezit een sterke positie in het (energie)landschap:

 • Een sterke logistieke regio met belangrijke verkeersassen en waterwegen, centraal gelegen en dus snel bereikbaar vanuit heel Europa.
 • Een groot vertrouwen tussen partners, die regionaal dicht bij elkaar gelegen zijn en sterk verbonden zijn.
 • Aanwezigheid van relevante kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten en innovatieve bedrijven in de logistiek en maakindustrie.

Limburg is een koploper in de energietransitie, met onder andere:

Met Hydrogen Society Limburg stimuleert POM Limburg bedrijven om te investeren in groene waterstoftechnologie. De kortetermijnfocus ligt op overschakelen in de zwaar- en langeafstandsmobiliteit naar waterstof. De Limburgse mobiliteit werkt als motor om op middellange termijn een volwaardige waterstofeconomie te realiseren. Een economie waarbij infrastructuur wordt opgebouwd, kennis verzameld en innovatie gestimuleerd.

Onze aanpak: lokale waterstofclusters opbouwen

Lokale bedrijven tonen zich geïnteresseerd in waterstof, maar geven aan dat het moeilijk is voor één bedrijf om een waterstofecosysteem op te starten. We zullen daarom samenwerkingsclusters opstarten.

Die clusters hebben als doel:

 • Inzicht creëren in de nodige investeringen en technische eisen.
 • Deelnemende organisatie koppelen met kennisinstellingen of innovatieve partijen (waar nodig).

De focus ligt op lokale partijen met concrete plannen rond waterstofgebruik in nul-emissievoertuigen en bijhorende tankinfrastructuur.

Het grote vertrouwen tussen Limburgse partners zorgt voor een open en ambitieuze atmosfeer dat de slaagkansen van dergelijke innovatieve projecten sterk vergroot.

Doelstellingen van Hydrogen Society Limburg

 • Kennis, bedrijvigheid en gespecialiseerde werknemers aantrekken.
 • Infrastructuur opbouwen: onder andere een minimaal dekkend netwerk van tankstations.
 • Maakindustrie, gerelateerd aan waterstofindustrie, ontwikkelen: onder andere via start-ups.
 • Internationale projecten aantrekken: o.a. rond waterwegen, pijpleidingen en routes voor zwaar transport.

Hydrogen Society Limburg kreeg financiële steun van Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking onder de call ‘Project development assistance for regions’.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg